Werkplekleren

Werkplekleren

Kandidatuurstelling pilootproject ‘Werkplekleren’

Het pilootproject in kader van het AMF project ‘werken en studeren in de master verpleegkunde en vroedkunde’ beoogt studenten te begeleiden in een traject van competentie-ontwikkeling voor de rol van verpleegkundig specialist. Dit traject wordt vormgegeven door 2 aspecten: het werken en het studeren.

Wat uw werkopdracht betreft, gaat u een contract aan met een ziekenhuis in uw streek. Indien het om een ziekenhuis gaat dat verbonden is met het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven, heeft dit enige voordelen gezien de contracten in overleg werden opgesteld. In deze zomervakantie zal u uw werkopdracht starten in het gekozen ziekenhuis. Later zal u meerdere malen ‘uitgeleend’ worden aan andere zorgorganisaties teneinde uw expertise te vergroten. Wij bekijken samen met uw supervisor en uw initiële zorgorganisatie de mogelijkheid om een buitenlandse stage in te bouwen, en welke praktische regelingen daarvoor noodzakelijk zijn.

Als student stapt u in een modeltraject in. Dit traject is uitgewerkt om combineerbaar te zijn met een halftijdse opdracht als verpleeg- of vroedkundige. De opbouw naar compenties doorheen de vaardigheidsclusters is logisch uitgewerkt. U zal in afspraak met uw supervisor een traject uitwerken dat leidt naar een masterproef binnen uw specialisme.

Wanneer u dit vierjarig traject doorlopen heeft, dient u de nodige competenties voor het uitoefenen van de rol van verpleegkundig specialist vergaard te hebben. Het is dan ook logisch dat u na afstuderen in een dergelijke functieterecht komt.

Het werkplekleren is een pilootproject en zowel docenten als zorgorganisaties hebben slechts bererkte ervaring in dit model. Zij worden, zoals uzelf, ondersteund door de projectgroep van het AMF-project. U kan dan ook steeds terecht bij de contactpersoon indien er zich problemen voordoen.
Wij kijken er naar uit om samen met u dit pilootproject vorm te geven en te leren van uw ervaringen om onze opleiding verder vorm te geven naar de noden van zorgberoepen van morgen.

Online indienen van het formulier kan door een ingevuld exemplaar via mail te bezorgen aan janbert.willems@med.kuleuven.be. Het online formulier vindt u op Aanvraag tot deelname pilootproject.